Отбелязваме Международния ден на обединените нации

Отбелязваме Международния ден на обединените нации

Днес отбелязваме Международния ден на обединените нации. На 24 октомври 1945 г. влиза в сила Уставът на Организацията на обединените нации (ООН), който въплъщава стремежите за създаване на един нов свят, без войни, в който да се гарантират основните права и свободи на човека, да се гради икономически просперитет и да се стимулира културното и духовно развитие. Това каза в интервю за БТА Владимир Сотиров, председател на Дружеството на ООН у нас. 
 
Организацията провъзгласява 24 октомври за Ден на обединените нации, а впоследствие, с други свои резолюции обявява 24 октомври за международен празник и препоръчва той да се чества като официален празник от всички държави членки, уточни той.

Предизвикателствата пред ООН на фона на нарастващите глобални кризи
 
Основните предизвикателства пред ООН са свързани с мирното и устойчиво развитие на човечеството. ООН е изправена пред критична проверка и изпитание на създадената система за колективна сигурност и необходимостта от намирането на срочно и трайно политическо решение на войната в Украйна и на съществуващите в света около 60 вътрешнодържавни и международни конфликта.  Безпрецедентното ниво на изостряне на международната ситуация за сигурност, което се наблюдава през последните месеци, както и предвид взаимосвързаността в света, силно усложняват усилията за справяне със съществуващите световни проблеми и предизвикателства, разказа Сотиров.
 
По думите му едно от основните предизвикателства остава преодоляването на продоволствената криза. По данни на ООН през 2020 г. близо 1/3 от населението на нашата планета, 2 млрд. 370 млн. души, нямат достъп до адекватна храна. В България не го чувстваме така остро, но особено показателно за важността на този проблем е изказването в началото на 77-та сесия на Общото събрание на ООН на президента на Кения, който изтъкна, че решаването на продоволствената криза е въпрос на живот и смърт, коментира Сотиров.
 
Като други предизвикателство пред световната организация той отбеляза борбата с климатичните промени. В това отношение бих желал да посоча проведеното наскоро интервю с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който изрази своята загриженост относно намаляването на изхвърлянето на вредните емисии на въглероден двуокис в атмосферата с 45 % към 2030 г. Тази цел, не само, че няма да се реализира, но се наблюдава негативна тенденция и опасността от увеличаването на тези вредни емисии с 14 % към 2030 г., каза Сотиров. 
 
По думите му важни предизвикателства пред ООН остават утвърждаването на правата на човека, половото равенство, недопускане на милитаризация на космическото пространство, борбата с тероризма, мерките за укрепване на киберсигурността и редица други области.
 
Според него през последните години все по-малко се отразяват дебатите и решенията на главните органи на ООН в средствата за масова информация, като се създава впечатление, че световната организация няма съществена роля в световното развитие, което по думите на Сотиров не е така. Тя има важно и уникално значение за нашето съвремие като форум за обсъждане и решаване на основните проблеми за развитието на човечеството. Признание и свидетелство за това са участието в протеклия не отдавна Общ дебат при откриването на 77 Сесия на Общото събрание на 76 държави и 50 правителствени ръководители, както и външните министри на 190 държави, обясни Сотиров. Той отбеляза, че ролята на ООН може да се обобщи с фразата на главния секретар Антонио Гутериш, че ООН е дом за сътрудничество.  
 
Глобалните предизвикателства изискват глобални решения , утвърждаването и развитието на мултиреализма, търсенето на експертиза на всички за решаването на предизвикателствата пред устойчивото развитие на човечеството, каза още Сотиров. Той припомни, че през 2015 г. бяха приети целите за устойчиво развитие – 17 на брой, които включват конкретни задачи и предложения към националните правителства да се справят с основните предизвикателства, с които се сблъсква нашият свят. 
 
Войната на Русия в Украйна и съществува ли разделение в ООН
 
През последните няколко месеца сме свидетели на сериозна, силна конфронтация, поляризация и разделение в Съвета за сигурност, както и в Общото събрание на ООН по въпроса с военния конфликт в Украйна. Според чл. 24, т.1 от Устава на ООН, Съветът за сигурност е органът, на който членовете на организацията са възложили главната отговорност за международния мир и сигурност. Силното разделение и противопоставяне в този основен орган на ООН възпрепятства  приемането на мерки за деескалация на напрежението, за прекратяване на военните действия, за диалог и преговори, каза Сотиров. 
 
По думите му единствено чрез средствата на дипломацията може да се постигне трайно решение на конфликта в Украйна. Според него съгласуването и реализацията на Истанбулските съглашения за зърното от юли тази година, осъществяване на мисията на Международната агенция за атомна енергия в Запорожката АЕЦ, предоставянето на хуманитарна помощ, са свидетелство, че ООН има потенциал за по-активна роля в решаването на конфликта в Украйна. Използването на методите на дискретната дипломация и добри услуги, би съдействало за създаване на доверие и предприемането на мерки, които да избегнат продължаването на конфликта и неговата ескалация, обясни Сотиров.
 
Може ли Русия да бъде изключена от ООН заради нарушаването на принципите на организацията?
 
"Концепцията на учредителите на ООН, организация, създадена на пепелищата на Втората световна война, е концепция за сътрудничество. ООН неслучайно е названа Организация на обединените нации. И организацията е призвана чрез обединяване на усилията на своите държави членки, да решава дори най-острите и сложни проблеми в развитието на света. Създателите на устава са предвидили механизми и структури за стимулиране на сътрудничеството", отбеляза Владимир Сотиров.

Чл. 6 от устава пряко се отнася за възможността държава членка да бъде изключена и той гласи следното: „Член на организацията, който системно нарушава принципите, съдържащи се в настоящия Устав, може да бъде изключен от организацията с решение на Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност “. Както виждаме евентуалното изключване на член на организацията става след препоръка на Съвета на сигурност. А предприемането на решение по този въпрос изисква съответният постоянен член на Съвета за сигурност да не упражни своето право на вето, предвидено в чл.20., което е малко вероятно при такава ситуация. 

По думите му втората хипотеза за изключване на постоянен член е по позоваването на глава 18 от Устава на организацията, свързани с евентуални поправки. Но там също е необходимо да не бъде упражнявано правото на вето от страна на постоянен член, обясни той. 
 
Според Сотиров съществуващата система за колективна безопасност, разработена в Устава на ООН, е несъвършена, но е най-доброто, което човечеството е успяло да осъществи досега. Разпадането на тази система би довело до хаос във всички области на международния живот, твърди той.  
 
Дружеството на ООН у нас
 
Дружеството на ООН в България е най-старата действаща НПО у нас. То е създадено през 1948 г., с цел приемането на България в Организацията на обединените нации. Това се осъществява на 14 декември 1955 г., когато България, заедно с 15 други държави става пълноправен член на световната организация, разказа Сотиров.
 
По думите му днес основната му цел е то да съдейства за сплотяването на българската общественост в подкрепа на целите, принципите и инициативите на ООН, да работи за възпитанието и обучението на младите хора в духа на ценностите на световната организация и всеобщото зачитане на основните права и свободи на човека, както и да стимулира младежкото доброволчество и желанието на младите да работят в полза на обществото.
 
Сотиров отбеляза, че дружеството се състои предимно от млади хора, които съставляват повече от 90% от дружеството и със своя ентусиазъм и инициативност, те осъществяват полезна за обществото ни дейност в изпълнение на задачите поставени от Дружеството.
 
Дружеството за ООН осъществява изключителна разнообразна и съдържателна дейност, за да мобилизира българската общественост и държавни институции за реализиране на целите поставени чрез решенията на ООН. Това се осъществява чрез мрежа от университетски преподаватели, учители, ученици, студенти, като се използват учебни курсове, кръгли маси, симулационни игри тип „Модел ООН“, както и публикуване и разпространение на подходящи материали в мрежите. Дружеството организира младежки дейности с цел предоставянето, защитата и развитието на потребностите и интересите на младите, като поставя акцент върху образованието за правата на човека. Изграждат се доброволчески мрежи от ученици и студенти, които работят за постигането на целите на хилядолетието за развитие и за целите за устойчиво развитие. Дружеството съдейства и на държавните обществени организации по изпълнението по поетите международни ангажименти по програми и конвенции на ООН, по специално на световните програми за образованието за правата на човека и световните програми за младежта, сподели още Сотиров. 
 
Гласът на младите в ООН
 
Да бъдем мост между младите и институциите в страната , да ги представляваме и да ги въвличаме в инициативи, които организираме, както и да намираме значими партньорства. Това разказа за ролята на младите в ООН, младежкият делегат към ООН Мария Бадева с мандат 2021/2022 г. Бадева е завършила архитектура, като в момента е докторант по „Градоустройство“. 
 
За мен това е едно предизвикателство, малко по-различно амплуа, което ми позволява да впрегна различни умения. Интересно ми е като архитект какви умения мога да използвам, за да способствам този процес. Винаги съм гледала на архитектурата като възможност за експериментиране и правейки проекти за градската среда, винаги съм се опитвала те да са с насоченост за хората, сподели Бадева за преживяването си като делегат.
По думите й по време на мандата си, всеки един младежки делегат е хубаво да допринесе със своята експертиза в дадена област, за да се обогати цялостната дейност и перспектива. Според нея младежката дейност в страната е добре развита и има голям потенциал.
 
Работа на делегатите е предимно насочена към младежки политики. Приоритетите за техния 18-месечен мандат са били три, определени на базата на анкета – здравеопазване (ментално), околна среда и образование, отбеляза Бадева. На базата на тези приоритети изготвяме план, с който искаме да организираме различни инициативи, с цел популяризиране на програмата и участване в различни събития в страната по покана на други младежки организации, с цел събиране на мнението на младите хора.  Сътрудничим си с Национален младежки форум, обясни тя.
 
Сред събитията, които организират младежките делегати в рамките на своя мандат, е  „Създаване на места с младежи“ в кв. „Капана“ , Пловдив. През септември направихме градска работилница с макети и въпросници. Младежите имаха възможността да участват в пресъздаването на мястото, да изкажат своето мнение по какъв начин може да се подобри, разказа Бадева. 
 
В края на септември двамата младежки делегати към дружеството взеха участие и в 77 Сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Бадева обясни, че тяхното участие е било седмица след откриването на 77 Сесия, като основните теми , които са били засегнати са войната в Украйна, измененията на климата, пандемията от COVID-19 и нейните последствия. Нашето участие беше в Трети комитет на ООН, където присъствахме на общата дискусия и имахме официално изказване в края на септември. Изказването ни подчерта въпросите за околната среда, като откроихме факта, че мирът е важен фактор за постигането на целите в Парижкото споразумение. Също така речта адресира теми като нуждата от младежко участие в създаването на градската среда, съгласно документите на ООН – Agenda 21 и Habitat 2, както и нуждата от предприемане на мерки за ментално здраве, за по-добро образование за младите хора, разказа Бадева. 
 
Тя изтъкна, че за първи път изказването на българските делегати е било и на английски и френски. 
За първи път изказването ни беше на английски и френски. По време на престоя ни имахме възможността да се включим в други съпътстващи събития на младежки делегати от други държави членки. Имаше среща на младежките делегати от ЕС. За първи път имаше представители на младежките делегати от ЕС. Имаше прием на австрийската мисия, където успяхме да се запознаем с младежките делегати от Австрия. 

Източник: БТАДата: 24.10.2022