Новият образователен портал "География на България", разработен от Националния геоинформационен център, е открит за обучения

Новият образователен портал "География на България", разработен от Националния геоинформационен център, е открит за обучения

Образователният портал "География на България" Geo10  е разработен като част от дейностите на Националния геоинформационен център (обект на Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г.) на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН). В него по интересен и съвременен начин са представени географското положение, природната среда, демографската и социално-икономическата картина на България - материали, включени в програмата на десети клас по география.

Към всяка една от темите в географския портал са създадени различен брой слоеве, към които е прикрепена съответната информация за България, както и множество диаграми, снимков материал, графики и други. Какви са морфографските единици от релефа, каква е изявата на вътрешните земни сили у нас, къде и защо са се случили силните земетресения, как с един поглед да сравним разпространението на различните типове почви или да проследим броя и динамиката на населението по области, а защо не и по общини? За всички тези въпроси има отговори в Geo10.

Голямото количество съвременна информация, съчетана с технологичните възможности за визуализация и анализ на данните, е предпоставка географският портал Geo10 да надхвърля образователните рамки, за които е създаден, като обезпечи и друг кръг от ползватели, като например местните и националните органи на управление, които боравят с разнородна геопространствена информация. Свободният достъп до портала ще даде възможност за включване и на всички хора с изявен интерес към разглежданите данни, процеси и явления.

Създадените интерактивни карти, графики и други материали са иновативни и оригинални, много от тях са публикувани за първи път в интернет пространството. Чрез географския портал те са леснодостъпни, без необходимостта от инсталиране на допълнителен специализиран GIS софтуер. Те са проектирани така, че да осигурят бърз достъп до разнообразна географска информация за природната среда, населението и стопанството на България. Това дава възможност на ползвателите да проследят динамиката на географските процеси у нас и да могат да правят прогнози за тяхното бъдещо развитие.

Използването на географските информационни системи (GIS) при създаването на настоящия портал създава реални възможности за генерирането на големи масиви от информация от различен характер и произход, с точно пространствено позициониране и възможности за приложението на различни процедури - както за визуализация, така и за пространствени анализи. Чрез Geo10 се създават предпоставки за обвързването и интегрирането на разнородови и разнорангови бази от данни, възможности за актуализиране на информацията, за нейното поддържане, допълване и разширение.

Функционалностите на портала са проектирани така, че с лекота да подпомогнат учителите по география и икономика, обезпечавайки ги с нови образователни ресурси, които предоставят богати възможности за използване на съвременни методи при планирането на учебно-познавателната дейност в класната стая. Те ще намерят приложение във всеки един от уроците по география, заменяйки широк набор от специализирани тематични карти, които поради ред причини липсват в традиционния урок по география и икономика, а същевременно са неотменен атрибут на географското образование. Порталът ще помогне и на учениците да осмислят материала в дълбочина, провокирайки интереса им към изследователска дейност и формирайки у тях умения за анализ и синтез.

Добре известен е афинитетът на съвременните хора за работа с информационни технологии, известна е и необходимостта от формиране на творческа нагласа за изследователско мислене у подрастващите. Географският образователни портал Geo10 съчетава тези възможности и дава заявка за пълноценното функциониране на триъгълника на знанието: образование - научни изследвания - иновации, отбелязват от НИГГГ-БАН.

 Източник: БТА


Дата: 15.09.2023