Институтът GATE открива днес новата си високотехнологична сграда в София

Институтът GATE открива днес новата си високотехнологична сграда в София

На събитието изследователите от GATE ще разкрият възможностите за приложни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект в новия си дом. Те ще представят и дейността на екипите в направленията, в които работят - "Дигитално здравеопазване", "Градове на бъдещето", "Интелигентно правителство", както и как чрез високите технологии и изкуствения интелект може да се противодейства на дезинформацията, какъв е потенциалът на пространствата от данни (Data Spaces), GATE като тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

Новата високотехнологична сграда на GATE е разположена в кампуса на СУ "Св. Климент Охридски" на бул. „Джеймс Баучер" в съседство с Факултетите по химия и фармация, математика и информатика, и физика. Архитектурата й подсказва важната роля на института на водещ изследователски център в технологиите на бъдещето, чиято мисия е да направи живота на хората по-добър чрез съвременните достижения на науката.

Сградата ще бъде обезпечена с технологични решения, позволяващи мобилност и многофункционалност, както и възможност за промяна на пространствата в зависимост от променящите се нужди на института. Тя ще бъде оборудвана със сензори и датчици за събиране на данни, като част от Лабораторията в градска среда (City Living Lab). Това предполага възможност за експериментиране върху интеграцията на модели с различна гранулярност, каквито са цифровите модели на отделните сгради и на градовете като цялостна екосистема.

В новия високотехнологичен дом на GATE ще има няколко лаборатории.  

Предназначението на Лабораторията за цифрови двойници (Digital Twin Lab) на GATE ще бъде за създаване и демонстриране на т.нар. цифрови двойници на бизнес процеси и продукти. При оборудването й са взети предвид съвременните тенденции в индустрията, свързани с приложение на електроенцефалографията (ЕЕГ) и системите за проследяване на погледа в автомобилната индустрия, невромаркетинга, производството на адаптивни продукти, съчетани с виртуална и добавена реалност, и т.нар. интерфейси мозък-компютър (Brain-Computer Interface). ЕЕГ намира приложение в разработването на автономни автомобили за изследване на сценарии, като уморено шофиране, емоционално шофиране и разсеяно шофиране.

Оборудването ще се използва и при научните изследвания в областта на дигиталното здравеопазване, където при изследване на биоелектричната активност на мозъка много точно се откриват проблемните зони на централната нервна система.

Лабораторията за визуализация на GATE ще бъде отворено пространство за взаимодействие и работа с топологични (2D), пространствени (3D) и интерактивни (VR) данни. Тя  се изгражда в сътрудничество с Chalmers University of Technology, който има дългогодишен опит в областта. В лабораторията за визуализация са оборудвани три отделни пространства - Fusion студиото и лобито за визуализация за провеждане на събитията, организирани от екипа на GATE, за визуални демонстрации и визуализация на данни, както и работното пространство за визуализация, което подпомага научните изследвания и разработките.

Лабораторията за обучение ще бъде интерактивно учебно пространство, оборудвано с модерни компютърни станции с инсталиран софтуер на водещите компании в областта на големите данни и изкуствения интелект, както и зона за дискусии и срещи. Нейното предназначение е за провеждане на образователни курсове и професионални обучения от водещи изследователи - както от института, така и от утвърдени учени в чужбина.

Мисията на института "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) към СУ „Св. Климент Охидски" е да провежда приложни изследвания, да развива иновации и да предлага образование в областта на данните и изкуствения интелект. Институтът има натрупан богат опит на базата на редица успешни проекти, целящи разрешаването на ключови обществени проблеми, като болестта на Алцхаймер и дезинформацията.

GATE е българският хъб на IDSA (International Data Spaces Association), насочващ и обединяващ националните усилия в посока използване и споделяне на данни както в бизнеса, така и в обществено значими области. Целта на хъба е да бъде движеща сила в ангажирането на бизнеса и публичните, и градските администрации, както и инкубатор, и акселератор, който да ускори създаването на иновациите, базирани на обмена на данни и тяхното използване на национално и регионално ниво.

От 2022 г. GATE е тестов център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от мрежата на DIANA (мрежа от административни, тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, като направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и научните среди още по-тясно), той приема иноватори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

Източник: БТА