Депутатите започнаха разискванията по разглеждания на първо четене законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите

Депутатите започнаха разискванията по разглеждания на първо четене законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите

Депутатите започнаха разискванията по разглеждания на първо четене законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Вчера депутатите започнаха дебатите по предлаганите текстове, но пленарното време не стигна, за да вземат отношение всички желаещи и проектът да бъде гласуван.

С приемането на нов закон се цели трайното законодателно уреждане на обществените отношения, свързани с научноизследователската и иновационната дейност и съгласуваност при прилагането на обща политика за развитие на научните изследвания и иновации. В него е заложено насърчаването на научните изследвания и иновациите да се извършва чрез изпълнението на многогодишна Рамкова програма за научни изследвания и иновации, която ще определи обхвата, областите и дейностите за тяхното финансиране в съответствие с националните стратегически документи.

Според приетата програма за работа през седмицата депутатите трябва да обсъдят, също на първо гласуване, промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Мерките за помощ за насърчаване на инвестициите се прилагат в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014. като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение, е записано в текста.

С промените се предвижда най-малко 25 на сто от допустимите разходи за материални и нематериални активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа. Досега изискването беше за 40 процента от приемливите разходи да са собствени.

Източник: БТА