Съветът на браншовите организации ще анализира таксите, събирани от БАБХ

Съветът на браншовите организации ще анализира таксите, събирани от БАБХ

СОФИЯ (PIA) — —

Общото събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП утвърди на 17 февруари Отчета за дейността на Съвета през 2011 г. и Програма за работата през 2012 г., – съобщиха от пресслужбата на БТПП.

Избрано бе ново Бюро на Съвета в състав:

- председател – Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации и бивш председател на Национално сдружение „Недвижими имоти”;
- заместник-председатели: Мариана Кукушева – председател на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, и доц. д-р инж. Виктор Ташев – управител на „Българска Асоциация за геотехническо и тунелно строителство.

Представители на браншови организации в хранителния сектор поставиха въпроса за необходимостта от анализ на Тарифата, отнасяща се до таксите, събирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за издаване на различни документи като ветеринарни и фитосанитарни сертификати, за качество и др. Според тях, голяма част от таксите са необосновано високи, липсва методология за определянето им, не са ясни критериите за определяне на длъжностните лица за извършване на одити в обектите и др.

В тази връзка бе прието решение на Съвета за сформиране на работна група за анализиране на тарифата и подготовка на съвместно становище, което да бъде предоставено на съответните компетентни органи.

Акцент в разискванията бе поставен върху необходимостта да се отдели повече внимание на проблемите на МСП, които заемат значителен дял в българската икономика и имат важно значение за нейното възстановяване, но голяма част от които в момента са на ръба на оцеляването, в резултат на ефектите от икономическата криза.

Тази тема днес председателят на Палатата обсъди с Георг Рааб, ръководител „Финансиране на иновациите и МСП” в Европейската комисия. Срещата се проведе в Представителството на ЕК в България.

17:34 20/02/2012