Препоръки на ООН към България

Препоръки на ООН към България

26 Nov. (PIA) — —

На 25 ноември 2011 г. Комитетът срещу изтезанията (КСИ) на ООН публикува своите заключителни препоръки след поредния преглед на задълженията на страната по Конвенцията против изтезанията, който се състоя на 9-10 ноември 2011 г. в Женева.

В твърде критичен тон КСИ отправя редица препоръки за подобряване на защитата срещу изтезания, жестоко, нечовешко и унизително отнасяне в България. По-важните от тях включват:

 • Приемане в Наказателния кодекс на състав, който криминализира изтезанието в съответствие с дефиницията от член 1 на Конвенцията. Това е третата подобна препоръка към България, след като предишните две не бяха изпълнени;
 • Осигуряване на ефективна адвокатска защита на всеки задържан още от момента на задържането;
 • Изменение на законодателството, което регулира употребата на огнестрелно оръжие от правоприлагащите органи;
 • Провеждане на бързи, цялостни и безпристрастни разследвания по всички жалби за малтретиране от служители на реда;
 • Въздържане от връщане на чужденци обратно в страни, в които те биха могли да бъдат подложени на изтезания и малтретиране;
 • Реформиране на законодателството, регулиращо запрещението и настаняването в институции за лица с психични разстройства, както и подобряване на условията в тях;
 • Осигуряване на ефективно разследване и наказване на виновните за случаите на смърт в домовете за деца с интелектуални затруднения;
 • Подобряване на материалните условия в следствените арести, полицейските управления и затворите;
 • Прекратяване използването на единична изолация като наказателна мярка в местата за лишаване от свобода, както и на прекомерната изолация на лишените от свобода до живот;
 • Промяна на законодателната уредба, допускаща наказателно преследване в случаи на домашно насилие само по тъжба на пострадалия и въвеждане на възможност за наказателно преследване в такива случаи по общия ред;
 • Ефективно наказателно преследване на подбуждането към омраза, дискриминация и насилие спрямо лица и групи, принадлежащи към малцинствата;
 • Пълно изкореняване на телесните наказания в семейството и в институциите.

Пълният текст на заключителните препоръки на КСИ на английски език може да бъде намерен тук.

15:33  26/11/2011