МВР-синдикатът готов за протести през септември

МВР-синдикатът готов за протести през септември

Увеличаване на основните заплати на служителите в МВР поне с 25 на сто най-късно от 1 януари 2013 г., искат от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР).

В края на месец юли 2012г., Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) предприе действия изискващи провеждането на двустранни преговори между политическото ръководство на Министерството и Федерацията, като официално внесе в МВР, основните си искания за реформи в МВР, настоявайки те да влязат в сила най-късно на 1 януари 2013 г., – съобщиха в комюнике от Синдиката.

Исканията на представителите на СФСМВР са:

1. Увеличаване на основните заплати на служителите в МВР поне с 25%
Основният мотив на синдикалистите е, че „такова увеличение би компенсирало до известна степен намаляването на доходите на служителите в резултат на инфлационни процеси и липсата на реално увеличение на заплатите и на каквито и да е бонуси или допълнително материално стимулиране през последните години.” От СФСМВР казват, че подобно увеличение на заплатите е очаквано още в края на 2008г., когато официално е заявено от ръководството на МВР за служителите, че „заплатите им са ниски” и „възнагражденията в системата на МВР трябва да са адекватни на условията, в които работят”.

2. Законодателни промени, които да:

2.1. Дават дефиниция и изпълване с реален смисъл на термина „физическа неприкосновеност” – Чл. 5а. от ЗМВР, тъй като физическата неприкосновеност по смисъла на Закона за МВР би могла да се определи като законова забрана за влизане във физически контакт със служител на МВР. Изключение правят случаите, когато това е необходимо за да бъде оказана помощ. Подобна дефиниция, подкрепена със съответните административно-наказателни разпоредби, би ограничила случаите, когато посегателство срещу служител при изпълнение на задълженията му се наказва с глоба в размер 200-300 лв.

2.2. Променят съдържанието на термина „несъвместимост със службата в МВР” – Чл. 177 от ЗМВР.
СФСМВР настоява на служителите в МВР да бъде разрешено да получават доходи от дейности извън произтичащите от служебното или трудовото им правоотношение с Министерството по ред, определен от министъра. Това предложение е продиктувано от лошото материално състояние на служителите и факта, че настъпилите промени в това отношение през последните години, са влошили положението на служителите в системата. От СФСМВР, напомнят на министъра, че има много добри практики в страни членки на Европейския съюз, в които получаването на допълнителни доходи е държавна политика и е законодателно уредено.

2.3. Премахване на възможността да се полага извънреден труд извън размера, подлежащ на компенсация – Чл. 211-212 от ЗМВР.
От СФСМВР напомнят, че този проблем е предизвикан от факта, че ЗМВР ограничава извънредния труд, когато става въпрос за неговото компенсиране, – чрез заплащане и допълнителен платен годишен отпуск, но по никакъв начин не поставя ограничение на количеството извънреден труд, който може да бъде положен от служителите. Това са предпоставки за нарушаване на основно конституционно право – на възнаграждение за положен труд, които са регламентирани в закона.
Според СФСМВР, решението на този проблем може да се търси в две посоки – в ограничаване на извънредния труд до време, за което ЗМВР позволява да бъде компенсиран, или премахване на ограниченията за компенсиране на извънредния труд.

2.4. Премахване на дискриминацията по отношение на завършващите задочна форма на обучение в АМВР служители на МВР.
Към момента, на завършващите редовна форма на обучение в АМВР след дипломиране автоматично се присъжда категория Г. В същото време служители на МВР, завършили задочна форма на обучение в АМВР, се явяват на конкурс за придобиване на категория Г по общия ред. Нещо повече – ако конкурсът е за израстване в категория, служители с категория Е не могат да участват в него, независимо от факта, че са завършили АМВР и имат същата специалност и образователно-квалификационна степен, както и завършилите редовна форма.
Промяната в тази насока освен, че ще прекрати утвърдените форми на дискриминация, ще оправдае и средствата, които МВР влага в задочното обучение на служители в АМВР.

2.5. Осигуряване на функционален имунитет на синдикални активисти.
От Федерацията искат въвеждане в Глава двадесета от ЗМВР (при необходимост – чрез промяна или дерогация на други текстове) забрана на прекратяването на служебното правоотношение на членове на изборни ръководни органи на синдикални организации по реда на чл. 245, т. 13, както и на тяхно преместване или командироване за повече от 90 дни, докато заемат съответната длъжност и до шест месеца след освобождаването им от нея без съгласието на централното ръководство на съответната синдикална организация.
Това предложение на СФСМВР е подкрепено от ратифицирана от Република България Конвенция на Международната организация на труда, съгласно която на синдикалните лидери се осигурява имунитет срещу неоснователно преследване и уволнение. Подобна е и европейската практика.

София – 20 август (PIA)– –


От СФСМВР очакват реални резултати от преговорния процес през месец септември 2012г. Към настоящия момент има насрочена среща за обсъждане на исканията на представителите на Федерацията с МВР, която ще се състои на 22 август 2012г.

В случай, че резултатите от двустранните преговори не удовлетворяват СФСМВР, те са готови да предприемат протестни действия, съгласно правото им по ЗМВР и споразумението им с министъра на вътрешните работи.

На заседание на УС на СФСМВР от 14 юли 2012г., бе взето решение за провеждане на протест през септември 2012г., а на последващото заседание на 18 август 2012г., бяха разпределени ангажиментите по организиране на протестни действия между членовете на СФСМВР.

Основните мотиви за поставяне на този ултиматум от страна на Федерацията пред ръководството на МВР е, че в последните 3 години се обещават законодателни промени, които все още са в процес на обсъждане. От СФСМВР заявяват, че нямат време, желание и възможност да провеждат преговори още 6 месеца, тъй като е наложително техните искания да бъдат отразени в бюджета на МВР за 2013г.

20/08/2012