ЕК одобри програма, свързана с административния капацитет в България за управление на средствата от ЕС

ЕК одобри програма, свързана с административния капацитет в България за управление на средствата от ЕС

Програмата поставя акцент върху засилването на партньорството като основен принцип за повишаване на ефективността на усвояването на средствата от ЕС в България. 

Програмата „Техническа помощ“ ще подкрепя и действия за оптимизиране на системата за управление и контрол, както е определено в Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2027-2021 година. 

Мерките за по-нататъшно развитие на информационната система за управление на средствата от ЕС в България (ИСУН) ще бъдат подкрепени като основен инструмент за събиране, обобщаване и анализиране на данни, включително относно климатичните аспекти, както и за оценка на процесите за подобряване на рамката за изпълнение на програмите. 

Развитието на култура за извършване на оценки в публичната администрация, включително обмен на знания и сътрудничеството с академичните среди, ще бъде ускорено с подкрепата на програмата. Прозрачността и видимостта на финансираните от ЕС дейности ще бъдат осигурени чрез целенасочени мерки и пряко участие на мрежата от 27 Областни информационни центъра.

През юли ЕК прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро за периода 2021-2027 г., с което се определи инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване. Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще спомогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например екологичния и цифровия преход. С тези средства ще бъдат подпомагани и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната. Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие - ЕФРР, Европейския социален фонд плюс - ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход - ФСП, и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури - ЕФМДРА. 

Източник: БТА