Държавата емитира нов дълг за 200 млн. лева под формата на петгодишни ДЦК

Държавата емитира нов дълг за 200 млн. лева под формата на петгодишни ДЦК

Българската държава ще емитира нов дълг за 200 млн. лева под формата на 5-годишни книжа. Това ще представлява първото поемане на държавен дълг от настоящото служебно правителство.

На 7-и септември 2021 г. Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент.

Предлаганите книжа ще бъдат от емисията, пласирана за пръв път през февруари тази година и с падеж на 24-ти февруари 2026 г.Тогава бяха пласирани книжа за 200 млн. евро, след което през март бяха продадени 5-годишни ДЦК за още 300 млн. лева.

Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Източник: БНР


Дата: 31.08.2021