Депутатите гласуват редица законопроекти и промени в съставите на комисиите

Депутатите гласуват редица законопроекти и промени в съставите на комисиите

От законодателя не е посочена конкретна дата, макар 1 януари 2025 година да е определена за целева към момента. Тестовете да са съгласувани с Европейската централна банка и уреждат статута на еврото като парична единица. Предвижда се Българската народна банка да се отчита за своята дейност пред народното събрание.

Народните представители отхвърлиха искането членовет на управителния съвет на БНБ да не са участвали в ръководството на политически партии в последните 5 години. Депутатите оставиха решението за пленарната зала, за това дали да има освен протокол, и аудиозапис от разширените заседания на Управителния съвет на Централната банка, правителството и народните представители, когато се разискват важни въпроси за банковата система.

Парламентът започва работа с промени в Закона за енергетиката, внесени от БСП. Законопроектът касае условията и реда, при които се осъществява дейността на оперативния персонал в подземни ВЕЦ-ове както и предложението те да работят на смени с максимална продължителност до 12 часа.

В работата на депутатите са промени в Закона за гражданския процесуален кодекс. В допълнение на правилата, уредени с хагската конвенция се въвеждат нови процедури при връщане на дете, като се уреждат и процедурите за спиране или отказ за изпълнение, когато е налице сериозен риск и с дълготраен характер за детето.

Според правилника на парламента в първия петък на всеки месец ще се проведе и блиц контрол. Предвижда се и парламентарен контрол, който също ще бъде в петък.

Източник: БНР


Дата: 31.01.2024